Algemene voorwaarden ScotCom

 

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt ScotCom verder aangeduid als ScotCom en haar contractpartner als koper.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met ScotCom.

1.3 Een koper die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met ScotCom heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.5 Algemene voorwaarden, andere dan die van ScotCom, zijn niet toepasselijk. Met het plaatsen van een bestelling aanvaardt u deze Overeenkomst.

 

2 Offertes/Overeenkomst

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2 Offertes zijn slechts geldig indien schriftelijk en gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt, is de offerte geldig gedurende 10 kalenderdagen (incl. producten van derden).

2.3 Prijsvermeldingen op de ScotCom internetsite, eventuele folders, prijslijsten of advertenties zijn geen offertes.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte die gedateerd en ondertekend voor officiële bevestiging, moeten worden teruggestuurd.

2.5 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door ScotCom op haalbaarheid is beoordeeld. ScotCom heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

2.6  ScotCom behoudt zich het recht voor producten (incl. producten van derden) te wijzigen en ScotCom garandeert hierbij een minstens evenwaardige functionaliteit en prestaties.

 

3 Afbeeldingen

3.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijslijsten, op de ScotCom internetsite, in folders en advertenties gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

4 Prijzen

4.1 De zaken van ScotCom worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van plaatsen van de order. De diensten van ScotCom worden verricht tegen de prijs die ScotCom na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

4.2 De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro\'s en onder voorbehoud van fouten of wijzigingen.

 

5 Betalingen

5.1 Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat ScotCom een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van ScotCom zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 ScotCom is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in art. 5.1 gestelde termijn is koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting).

5.3 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.4 Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan ScotCom verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.

5.5 Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en ScotCom tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan ScotCom te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 250 per factuur.

5.6 Niet-tijdige betaling geeft ScotCom het recht van haar kant haar prestatie als gevolg van de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van ScotCom op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

5.7 ScotCom is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door ScotCom te verrichten prestaties, een en ander op een door ScotCom aan te geven wijze.

5.8 Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.

5.9 In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

5.10 ScotCom staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.

 

6 Levering

6.1 Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

6.2 ScotCom behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

6.3 Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

6.4 ScotCom is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

6.5 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat ScotCom na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij ScotCom een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

6.6 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens ScotCom. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van ScotCom of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

6.7 De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.

6.8  In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald, heeft ScotCom het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door ScotCom gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

 

7 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

7.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door ScotCom uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

7.2 Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van ScotCom de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.

7.3 De koper verplicht zich op eerste verzoek van ScotCom de zaken aan ScotCom ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan ScotCom of aan de door ScotCom aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.

7.4 ScotCom verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan.

7.5 Zaken of onderdelen daarvan, die als gevolg van een reparatie opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van ScotCom tot volledige voldoening van al het geen ScotCom van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

 

8 Reclame

8.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan ScotCom kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt ScotCom geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.

8.2 Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

8.3 Indien een reclame door ScotCom gegrond wordt bevonden, heeft ScotCom het recht ter keuze:

De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; Het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan ScotCom worden afgegeven; Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8.4 Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

8.5 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

8.6 De koper dient in voorkomend geval ScotCom onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

8.7 ScotCom aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en als dan slechts wanneer deze zaken aan het door ScotCom op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin ScotCom deze zaken aan de koper afleverde.

8.8 ScotCom behoudt het recht om geretourneerde zaken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de klant (anders dan die van ScotCom of de leveranciers van het product) is beschadigd.

8.9 Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

 

9 Garantie

9.1 ScotCom staat in voor de kwaliteit van de door zijn naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

9.2 Op een uitgevoerde reparatie (hardware) wordt drie maanden garantie verleend. Op de geleverde zaken wordt 12 maanden garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3 Indien de koper aan ScotCom een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van ScotCom. De koper zal dan ScotCom vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

9.4 Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan ScotCom verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van ScotCom zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

9.5 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft ScotCom garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

9.6 Voor zaken met een door andere dan ScotCom bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

9.7 De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;

- De koper de zaken heeft verwaarloosd.

- De koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens ScotCom zijn verricht.

- Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

- Het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

- Het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

- Indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

- De artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van een door ScotCom aangebracht garantiezegel en/of serienummer.

- Het gaat om software problemen.

9.8 Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met ScotCom gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

9.9 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantie termijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie maanden garantie gegeven.

 

10 Handelsmerk

10.1 De fabrieks of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door ScotCom afgeleverde zaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

 

11 Aansprakelijkheidsbeperking

11.1 ScotCom, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

11.2 Onverminderd het vorenstaande is ScotCom in ieder geval nimmer aansprakelijk:

A. Wegens niet of niet tijdige levering;

B. Voor gegevens in folders, op de ScotCom internetsite, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;

C. In geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 14;

D. Indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en aan de andere kant onvakkundig gebruikt;

E. Voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in ScotCom bedrijfsruimte bevinden;

F. Voor bedrijfs en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

G. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

H. Voor schade door geleverde software;

I. Voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;

J. Voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden evenals het blijven openstaan van telefoonlijnen.

11.3 Indien ScotCom in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard ScotCom slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

11.4 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is ScotCom nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

11.5 De koper zal ScotCom vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens ScotCom.

11.6 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ScotCom of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

12 Niet-toerekenbare tekortkomingen

12.1 ScotCom is niet aansprakelijk, indien en voor zover zijn verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmogelijkheden, werk-stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ScotCom alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3 ScotCom heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. ScotCom is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ScotCom gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. ScotCom behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

12.4 ScotCom heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

13 Ontbinding

13.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens ScotCom niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die ScotCom te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

13.2 In de gevallen onder 1 genoemde, heeft ScotCom het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.3 ScotCom is te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, evenals de geleverde zaken terug te nemen.

13.4 In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst ScotCom schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

13.5 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf al in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

13.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ScotCom verrichte prestaties, en heeft ScotCom onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 

14 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ScotCom en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij ScotCom er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

15 Gedeeltelijke ongeldigheid

15.1 Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen ScotCom en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.

15.2 Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen